Indkaldelse til Generalforsamling 2018

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 i

Haveforeningen Trillegården

Den 15. Marts 2018 kl. 18.00 ved Studenterhus Aarhus, Stakladen, Ringgaden, 8000 Aarhus C – HUSK tilmelding!

Vi gør venligst men bestemt opmærksom på vores vedtægt “§9.6 Adgang på generalforsamlingen har ethvert medlem og dennes ægtefælle/samlever.”

Dagsorden

Valg af dirigent.

Validering af indkaldelse og dagsorden

Beretning v/bestyrelsen

Årsregnskab med evt. revisorberetning

Indkomne forslag
Forslag 1-7 jvf. bilag

Godkendelse af budget
– Herunder gebyrer og kontingenter

Valg af formand/kasserer
Formand Kasper Egelund, Bøgevej 94 er på valg i 2020
Kasserer Annette Alnor, Rønnevej 81 er på valg i 2018

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Fung. Næstformand Dino Davolio, Egevej 29 er på valg i 2020
Karin Hansen, Elmevej 34 er på valg i 2019 (stiller sit mandat til rådighed)
Fleur Arnox, Egevej 25 er på valg i 2018
1. Suppleant er på valg for ét år
2. Suppleant er på valg for ét år

Valg af revisorer og suppleanter
Kasper Høgh, Birkevej 66 er på valg i 2019
Marianne Siersbæk, Egevej 26 er på valg i 2018

Valg af vurderingsudvalg og suppleant
Vurderingsudvalg
Brian er på valg i 2018.

Lars er på valg i 2019.

Steffen er på valg i 2020.

1. Suppleant er på valg for ét år – Jan genopstiller.

Evt.
Flagmand
Fanebærer

NB! Husk tilmelding på selvbetjening.hftrillegaarden.dk!!!

Indkaldelse GF 2018 som pdf

Referat 20180205

Referat af bestyrelsesmøde d. 5. februar 2018

Til stede: alle
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Godkendt.

2. Næste møder:
GF 15/3

3.a Grønt:
… intet nyt

3.b Økonomi:
Revision – Ok.

Orientering vedr. fordelingen af fællesarealsomkostninger.

Ændring i kontoplanen – Bl.a. på baggrund af revisionen flyttet hensættelsernes tilbageførsel til indtægter. Fællesarealerne opdeles i en række relevante underkonti.

3.c Havesalg:
Update på bl.a. Tvangssalg og sagsomkostninger.

3 stk haver under salg

4. Formandsskab:
Internet. Vi laver en forsøgsordning i år med en 4-5 haver spredt ud i haveforeningen. Det vil koste omkring kr. 800 pr. år (alternativt 80 kr. pr. mdr). Udgangspunktet er at der er ingen eller meget lille omkostning for haveforeningen i at gennemføre forsøget.

5. Øvrigt – siden sidst:
Arbejdsdage. Se kalender. http://www.hftrillegaarden.dk/calendar/hf-trillegaarden/

Vand forsøges åbnet den 18/3, med forbehold for vejret.

Sommerfest den 23/6.

Djurssommerland den 26/5

Duer i kolonihaven – Disse betragtes som “husdyr” og er dermed ikke tilladt i haveforeningen.

6. Planlægning:
Vinterferien.

Etablering af p-plads på elmevej
Forplejning: o. kl 12. Annette: Mandag og onsdag, Karin: Tirsdag og torsdag, Inger: fredag, Fleur: lørdag. Kasper: øl og vand.
Generalforsamling

Dirigent: Kasper Høgh er vores forslag? (han har sagt ja)
Jubilæer: Fleur står for gaverne.
Lærkevej 2 – 25 år
Egevej 19 – 30 år
Elmevej 43 – 25 år
Egevej 23 – 55 år
Annette køber to gavekort til henholdsvis flagmand og vandmand.
Behandling af forslag
Bestyrelsens beretning uddelegeres:
arrangementer, fælles arbejdsdage, Flag, djurs m.m. Fleur
havevandring og præmiefest, Karin
havesalg, Dino
velkomst og rosset… Kasper
Skal vi have et Skt. Hans fest udvalg?
Karin vil gerne stille sin plads til rådighed.
Kloakering
Bier

Flaghejsning planlægges til GF

7. Byggesager:
Ingen nye…

8. Evt.:
Bla

Referat 20171204

Referat af bestyrelsesmøde d. 4. december 2017

Til stede: Fleur, Karin, Annette, Dino og Kasper
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
5/2 – kl. 18.00 – Musvågevej 22, 2. tv.

3.a Grønt:

3.b Økonomi:
Budgetvedtagelse

3.c Havesalg:

Opdatering på havesalg

4. Formandsskab:
Internet opdatering. For få til at en udbyder vil etablere det. 

5. Øvrigt – siden sidst:

6. Planlægning:

7. Byggesager:

8. Evt.:
Bla

Referat 20171025

Referat af bestyrelsesmøde d. 25. oktober 2017

Til stede: Annette, Karin, Dino, Kasper
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
4/12 kl. 18:30 hos Annette.

Julefrokost 13/1 kl. 12.00…. – Krofatter. 5+2+2+6(heraf 4 børn)+3+2

3.a Grønt:
Der er klippet hæk hele vejen rundt.

3.b Økonomi:
Ikke noget at melde. Der er opkrævet el.

3.c Havesalg:Købere til fire haver

Fejl i ibrugtagningstilladelser…. De forsøges rettet op på i kredsen.

4. Formandsskab:
Orientering om foreløbige sagsomkostninger.

Høring

Elmåler

5. Øvrigt – siden sidst:
Skal vi undersøge omkring fælles internet.

6. Planlægning:
Flagstrygning. Karin sørger for rundstykker + kaffe + mælk + sukker, Annette kaffe+krus, Fleur byder velkommen, Annette synger for, øl og sodavand, Sange – kasper gør klar.

Elmålertjek.

Vandlukning.

7. Byggesager:
igangværende:

10 stk

8. Evt.:

Bla

Referat 20170918

Referat af bestyrelsesmøde d. 18/9-2017

Til stede: Annette, Fleur, Karin, Diana, Dino, Kasper

Dagsorden:

1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:

1. Godkendelse af dagsordenen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

25/10 – hos Annette, Chr. Molbechsvej 5

 

3.a Grønt:

Hækkehøjde på to haver.

Hvad gør vi med de steder hvor der ikke er have overfor? Vi kommer med et bud på GF til en beslutning.

3.b Økonomi:

Kun én have er i restance.

3.c Havesalg:

2 haver er solgt

3 fortsat til salg

kommende: Elmevej  – Birkevej – Birkevej

 

4. Formandsskab:

Såfremt det bliver nødvendigt at sætte have på auktion starter vi på kr. 100.000.

Udbydes til medlemmerne.

 

5. Øvrigt – siden sidst:

Vi giver tillladelse til at bygge den overdækkede terrasse.

Rønnevej. Vi deler haven. Om den lille have skal være have eller fællesareal afventer vi beslutning omkring. Men dette er den mulighed som gennem flere år er forespurgt på GF for at finde en have der kunne benyttes til noget fælles.

 

6. Planlægning:

 

7. Byggesager:

Birkevej

Egevej

Egevej

 

8. Evt.:

Diskussion af storskraldscontainer.

 

Referat 20170818

Referat af bestyrelsesmøde d. 18/8  

Til stede: Annette, Fleur, Diana, Karin & Dino

Dagsorden:

Godkendelse af Dagsordnen.

Næste møder.

Udvalg.

Formandskab.

Øvrigt – siden sidst.

Planlægning.

Byggesager.

Evt.

Referat:

1. Godkendelse af dagsordnen:

Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:

Hvilke dage kan du Kasper? Mandag d. 18/9 eller onsdag 20/9 hos Fleur

3.a Grønt:

Haverunde 27/8. Der skal skrives ud til medlemmerne nu eller senest d. 20/8.

Det gælder både indvendigt og udvendigt.

3.b Økonomi:

Der er penge på kontoen

3.c Havesalg:

Der har været fremvisning lørdag d. 12/8 & d. 14/8, næste uge d. 21/8. Der vil dog igen være fremvisning for ventelisten d. 16/9

4. Formandsskab:

?

5. Øvrigt – siden sidst:

Arbejdsdage i juli/august ok besøgt, mest fjernelse af ukrudt. Måske skal den i
 
august flyttes til senere i august. Så kommer der måske flere?

6. Planlægning:

Container. Weekenden d. 15/9 – 17/9 & 29/9 – 1/10

Flagnedtagning d. 29/10

7. Byggesager:

?

8. Evt.:

Høns i have. Der er også blevet skudt med hagl.

SMS til medlemmerne om at skraldecontainerne kun er til køkkenaffald og ikke til alt mulig andet skrald.

Til næste møde. – Nyt skraldesystem til næste år.

– Forspørgsel fra et medlem. En container til storskrald én gang om året

– suppleant for Diana?

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Haveforeningen Trillegården.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Haveforeningen Trillegården.

 

  1. juni 2017 kl. 16.30 på Rønnepladsen.

 

Dagsorden

 

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Afstemning om forslag til vedtægtsændringer.

 

 

***

Som følge af opfordringen fra Kolonihaveforbundet foreslås følgende i vores vedtægter tilføjet/ændret. Således vil alle til hver en tid være underlagt de samme vilkår, modsat i dag hvor vi opererer med flere forskellige vilkår(se bilag for yderligere dokumentation/konsekvenser). I flg. Kolonihaveforbundet vil denne ændring være en fordel for langt de fleste medlemmer, mens der er en teoretisk mulighed for at enkelte medlemmer kan have helt særlige forhold som dermed vil opleves som en forringelse – uden at forbundet dog kommer med eksempel på dette:

 

Nuværende ordlyd:

 

  • 4

Stk. 6. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet.

 

Forslag til ny ordlyd:

 

  • 4

Stk. 6. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale, som regulerer lejeforholdet mellem foreningen og medlemmet. Lejeforholdet mellem medlemmerne og foreningen reguleres af de til enhver tid gældende standardlejevilkår for leje af et kolonihavelod under Kolonihaveforbundet, uanset ordlyden i medlemmets lejekontrakt.

 

 

Vedlagt forbundets oversigt over forskellene mellem de ældre og den nye lejeaftale.

Dokumenterne kan rekvireres ved forudgående aftale hos formanden.

Sommerfest 2017

Kære kolonist.

Så er der åbnet for tilmelding til sommerfesten den 23/6 på selvbetjening.hftrillegaarden.dk

Vi mødes ved en 17-tiden. Foreningen sørger for telt, Skt. Hans bål samt mad. Medbring selv drikkevarer, service samt borde og stole.

Prisen for deltagelse er kr. 100 pr. voksne og børn er gratis. Beløbet opkræves efterfølgende sammen med havelejen.

Underholdende indslag er velkomne. Der bliver sørget for lidt børneaktiviteter inden maden og når bordene er ryddet lægges der op til dans.

Der bliver brug for nogle hænder til at hjælpe med maden og med slutoprydningen næste dag. Disse deltager selvfølgelig gratis i festen 😉 Skriv lige en note i forbindelse med tilmeldingen hvis du har lyst til at hjælpe. Disse pladser fordeles efter ‘først til mølle’ princippet. Vi starter med forberedelserne omkring middagstid. Oprydningen starter kl. 10 om lørdagen.

Mvh

Bestyrelsen

 

Har du ikke mulighed for at tilmelde dig på nettet kan du henvende dig til formanden…. hvis du kan finde ham 😉

Referat 20170620

Referat af bestyrelsesmøde d. 19/6

Til stede: Karin, Diana, Fleur, Dino og Kasper. Afbud: Annette.
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordenen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
16/8 – Bestyrelsesmøde hos Dino

3.a Grønt:
NB!
2 haver 

Udtaget præmiehaver. Bodil og Per deltog.

3.b Økonomi:
intet nyt

3.c Havesalg:
Rønnevej 91
Pilevej 73

4 haver til godkendelse

4. Formandsskab:
Ny ekstraordinær GF i Kredsen – ny kassérer.

5. Øvrigt – siden sidst:
Skrald.

6. Planlægning:
Ekstraordinær GF – Dirigent Kasper Høgh.

Sommerfest – Menu? 39 tilmeldte o. 25 voksne og 14 børn.

Sommerferie. Dino er væk 6-9 / 19-31. Kasper er væk 1-31/7. Karin er væk 17/7-4/8.

Arbejdsdag 15/7 – Fleur.

7. Byggesager:
Ingen nye

8. Evt.:
Bla

Referat 20170511

Referat af bestyrelsesmøde d. 11/5

Til stede: Annette, Fleur, Karin, Dianna, Dino, Kasper
Dagsorden:
1)                Godkendelse af Dagsorden.

2)                Næste møder.

3)                Udvalg.

4)                Formandskab.

5)                Øvrigt – siden sidst.

6)                Planlægning.

7)                Byggesager.

8)                Evt.  

Referat:
1. Godkendelse af dagsordnen:
Enstemmigt godkendt.

2. Næste møder:
19/6 kl. 18:30 hos Fleur

3.a Grønt:
Havevandring den 7/5

36 haver har fået en note.

7/6 – Næste havevandring.

3.b Økonomi:
Ikke noget. Det kan dog blive nødvendigt at opkræve 50% af elregningen som aconto grundet likviditeten i foreningen.

3.c Havesalg:
Fremvisning af Rønnevej, Pilevej og Egevej.

4. Formandsskab:
Bier – Så længe der ikke er nogen der er generet af dem så kan vi tillade det frem til næste GF.

5. Øvrigt – siden sidst:

6. Planlægning:
Djurssommerland. 18/6. Fleur booker grillplads og billetter.

Fest. 23/6. kl. 17.00… kr. 100 pr. voksne inkl. telt, mad.

Medbring service, borde og stole samt drikkevarer.

Fælles arbejdsdag. Annette har ansvaret. 15-20 pax.

7. Byggesager:
Ingen nye byggesager.

8. Evt.: